Ekonomické řízení staveb

Sledování, revize a kontrola rozpočtu jsou důležitými prvky každé naší stavby.

Máte zájem o více informací? Kontakujte nás a domluvte si schůzku.
+420 721 855 625

V rámci své činnosti projektového řízení jsme schopni poskytovat následující služby:

  1. revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby
  2. kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby
  3. průběžné sledování a vyhodnocování nákladů stavby a poskytování pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti
  4. kontrolování podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem
  5. sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby
  6. kontrolování dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění