Stanovení politiky společnosti

Politiku integrovaného systému řízení:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti nákupu, prodeje a montáže: oken, garážových vrat, rolet, dveří, brán, markýz a žaluzií z plastu, hliníku a dřeva, výroby plastových a hliníkových oken a stavební činnosti – zateplování fasád, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

 • vedení společnosti je odpovědné za kvalitu vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému kvality
 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému kvality

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě kvalitních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah ke kvalitě, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil firmy při rozvíjení svých ekonomických aktivit
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či subdodávajících organizací
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti

Společnost se dále zavazuje:

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých dodavatelů
 • trvale spolupracovat s obcemi v nichž realizuje svou činnost
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve firmě byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců

Zabýváme se kompletní stavbou a regenerací vašeho bydlení. Zaměřujeme se na stavební činnost, výrobu plastových a hliníkových oken a dveří, automatických a interiérových posuvných dveří, interiérových a fasádních stěn a hliníkových výkladců.

Soustředíme se na developerské projekty s celorepublikovou působností a mezi naše silné stránky patří naše vlastní technické zázemí a dlouhodobý zkušený tým pracovníků se znalostí trhu.

Kontakt Petřvald

 • Podlesní 1827
  73541 Petřvald u Karviné
 • +420 777 759 704
 • info@sod.cz
 • IČ: 26830272
  DIČ: CZ26830272